مجموعه آزمایشگاه ها دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

سازمان مرتبط :

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    • دانشگاه زنجان

      • دانشکده کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

زنجان، کیلومتر 6 جاده تبریز ، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی

نشانی دفتر :

زنجان، کیلومتر 6 جاده تبریز ، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی

حوزه فناوری مرتبط :