مجموعه آزمایشگاه ها دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه زنجان

   • دانشکده کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

زنجان، کیلومتر 6 جاده تبریز ، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی

نشانی دفتر :

زنجان، کیلومتر 6 جاده تبریز ، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه هضم کجلدال

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)