آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی
سال تاسیس : ۱۳۶۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه بوعلی سینا

   • دانشکده فنی و مهندسی

زمینه های تخصصی :

آنالیزساختاری، شیمیایی

نشانی آزمایشگاه :

همدان– میدان فلسطین- بلوار غبار همدانی- دانشکده هنر و معماری-آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )