مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی و آنالیز مواد دانشگاه بوعلی سینا

مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۶۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه بوعلی سینا

   • مرکز تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی و آنالیز مواد

زمینه های تخصصی :

آنالیزساختاری، شیمیایی

نشانی آزمایشگاه :

همدان، چهار راه پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا، میدان شهدای گمنام، میدان مهندسی، دانشکده فنی و مهندسی، مرکز تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی و آنالیز مواد، کد پستی: 651754161

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)