مجموعه آزمایشگاه ها شرکت ابتکار تلاش پایدار

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

  • شرکت ها

    • شرکت ابتکار تلاش پایدار

زمینه های تخصصی :

شبکه قدرت - منابع تجدید پذیر انرژی - نیروگاه فتوولتائیک

نشانی آزمایشگاه :

دانشگاه شهید چمران اهواز ، مرکز رشد واحد های فناوری ،طبقه همکف واحد14

نشانی دفتر :

دانشگاه شهید چمران اهواز ، مرکز رشد واحد های فناوری ،طبقه همکف واحد14

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

  • دستگاه اندازه گیر توان

  • دستگاه اندازه گیر چند منظوره

    (VOA)
  • دستگاه دماسنج