مجموعه آزمایشگاه ها جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

سال تاسیس : ۱۳۸۱

سازمان مرتبط :

 • جهاد دانشگاهی

  • جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

زمینه های تخصصی :

صنایع غذایی و کشاورزی سلولی ملکولی و پزشکی

نشانی آزمایشگاه :

استان خراسان رضوی، مشهد، دانشگاه فردوسی، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی

نشانی دفتر :

سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی -طبقه اول

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب چکشی

 • آسیاب دیسکی

 • آون

 • آون خلاء

 • اتاق تمیز

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • استخراج گر سوکسله

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر فعالیت آبی

 • اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور یخچالدار

 • پتانسیواستات وگالوانواستات 

 • پروب فراصوت

 • تبخیر کننده چرخان

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • خوانشگر الایزا

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • سنجشگر بافت

 • سنجشگر بافت

 • سنجشگر رطوبت

 • سنجشگر رنگ

 • سنجشگر شیر

 • سنجشگر شیر

 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • شوف بالن

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • شیکر گردبادی

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • فیلتراسیون تحت خلاء

 • کلنی شمار

 • کوره الکتریکی

 • مخلوط کن حرارتی

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • هات‌پلیت

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هضم کجلدال

 • همگن ساز

 • هود لامینار

 • یخ ساز