مجموعه آزمایشگاه ها آزمایشگاه شیمی دارویی گروه بالینی اپیدمیولوژی و بیواستاتیک انستیتو پاستور ایران

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : ژاله تائب
 • رابط آزمایشگاه : ژاله تائب
 • تلفن : ۰۲۱۶۶۹۵۳۳۱۱-۲۰
 • نمابر : ۰۲۱۶۶۹۶۸۸۵۲
 • protchem@pasteur.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • انستیتو پاستور ایران

   • گروه بالینی اپیدمیولوژی و بیواستاتیک

    • آزمایشگاه شیمی دارویی

نشانی آزمایشگاه :

ران، خیابان پاستور، خیابان 12 فروردین، پ 69، 1316943551

نشانی دفتر :

تهران، خیابان پاستور، خیابان 12 فروردین، پ 69، 1316943551

حوزه فناوری مرتبط :