مجموعه آزمایشگاه ها گرگان مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

    • مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان

زمینه های تخصصی :

شیلات

نشانی آزمایشگاه :

استان گلستان،گرگان،بلوار شهید شکاری،کد پستی 4916687631

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آون

 • دستگاه اندازه گیر چند پارامتر

 • دستگاه انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج نوری مرئی-فرابنفش

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ استریو