مجموعه آزمایشگاه ها گرگان مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

    • مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان

زمینه های تخصصی :

شیلات

نشانی آزمایشگاه :

استان گلستان،گرگان،بلوار شهید شکاری،کد پستی 4916687631

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • کوره الکتریکی

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو