آزمایشگاه مرکزی انستیتو پاستور ایران

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • انستیتو پاستور ایران

زمینه های تخصصی :

Confocal Electron Microscopy Atomic Force Microscopy Realtime PCR TEM DLS HPLC ّDNA Sequencing Fragment Analysis Ultra-Centrifugation Roraty Evaporator Probe Sonicator HPLC grade Water Fluorometer

نشانی آزمایشگاه :

تهران،خ 12 فروردین،انستیتوپاستور ایران،آزمایشگاه مرکزی

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • ترازوی دیجیتال

 • دستگاه اسپکترو فلوریمتر

 • دستگاه پردازنده بافت

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه توالی یاب

 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • میکروسکوپ روبشی لیزری هم‌کانون (کانفوکال)

  (CLSM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )