مجموعه آزمایشگاه‌ها مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک IBB دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۵۵

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک IBB

زمینه های تخصصی :

آماده سازی نمونه ها

نشانی آزمایشگاه :

تهران - خیابان انقلاب- پردیس مرکزی دانشگاه تهران- پردیس علوم - مرکز تحقیقات بیوشیمی بیو فیزیک آزمایشگاههای میکروسکپ الکترونی مرکز IBBو شیمی فیزیک IBBو آزمایشگاه مرکزی IBB

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه اندازه گیری کشش سطحی

 • دستگاه برش مقاطع بسیار نازک

 • دستگاه تبخیر کننده در خلاء

 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز 

  (IR )
 • دستگاه گرماسنج تعیین عیار هم‌دما

  (ITC)
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • طیف سنج دورنگ نمایی دورانی

  (CD Spectrometer)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )