مرکز پژوهشی شیمی محیط زیست دانشگاه پیام نور اردکان

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه پیام نور

  • دانشگاه پیام نور اردکان

زمینه های تخصصی :

شیمی محیط زیست

نشانی آزمایشگاه :

یزد، اردکان، بلوار آیت ا... خاتمی، دانشگاه پیام نور اردکان

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • دستگاه طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی

  (SECM)
 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه نورسنج شعله‌ای