مجموعه آزمایشگاه ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

سال تاسیس : ۱۳۸۷

سازمان مرتبط :

  • دانشگاه آزاد اسلامی

    • دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

زمینه های تخصصی :

مطالعه زیرساختار مواد

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان- مبارکه- شهر جدید مجلسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

  • دستگاه آزمون مقاومت سایشی

  • دستگاه سختی سنج عمومی

  • دستگاه سختی سنج عمومی

  • میکروسکوپ الکترونی روبشی

    (SEM)