مجموعه آزمایشگاه ها شرکت توسعه ی دانشگاهی داتفام

سال تاسیس : ۱۳۹۲

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت توسعه ی دانشگاهی داتفام

زمینه های تخصصی :

مهندسی مواد، متالوژی، مکانیک و فناوریهای ساخت، شیمی و مهندسی شیمی، زیست فناوری، لیزر و اپتیک، مواد پیشرفته و...

نشانی آزمایشگاه :

تهران- لویزان خیابان شهید شعبانلو جنب بانک سپه ساختان داتفام کد پستی 1678815611

نشانی دفتر :

تهران- لویزان خیابان شهید شعبانلو جنب بانک سپه ساختان داتفام کد پستی 1678815611

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون خلاء

 • پردازشگر فراصوت

 • پرس مانت گرم

 • ترازوی حساس

 • تیتراتور کارل فیشر

 • دستگاه آزمون پیچش

 • دستگاه آزمون پیل سوختی

 • دستگاه آزمون خراش

 • دستگاه آزمون خزش

 • دستگاه آزمون خزش

 • دستگاه آزمون خستگی

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون ضربه

 • دستگاه آنالیز وزن سنجی گرمایی/گرماسنج روبشی تفاضلی

  (DSC/TGA)
 • دستگاه الکتروپولیش

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری تنش پسماند ﺑﻪ روش سوراخکاری

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه بازرسی غیرمخرب به روش فراصوت

  (UT)
 • دستگاه پاشش پلاسمایی

 • دستگاه پتانسیواستات

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES)
 • دستگاه پولیش نمونه های متالوگرافی

 • دستگاه جریان سنج سوخت

 • دستگاه جوش قوسی با الکترود تنگستن و گاز محافظ

  (TIG)
 • دستگاه جوش‌ قوسی با الکترود فلزی و گاز محافظ

  (MIG/MAG)
 • دستگاه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

  (FSW)
 • دستگاه جوشکاری جرقه ای

  (FW)
 • دستگاه جوشکاری زائده ای

  (PW)
 • دستگاه رسوب شیمیایی بخار حرارتی

  (TCVD)
 • دستگاه سختی سنج عمومی

 • دستگاه سختی سنج میکرو

 • دستگاه سنجش چسبندگی رنگ پول آف

 • دستگاه سنجش زبری سطح

 • دستگاه سنجش عنصری اکسیژن، نیتروژن و هیدورژن

  (ONH analyzer)
 • دستگاه ضخامت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف نفوذ ژل 

  (GPC )
 • دستگاه گرماسنج بمبی

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه لایه نشانی پرتو یونی

  (IBD)
 • دستگاه لایه نشانی تبخیر فیزیکی با پرتو الکترونی

  (EB-PVD)
 • دستگاه لایه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی

  (Arc-PVD)
 • دستگاه لایه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی

  (Arc-PVD)
 • دستگاه میکرو برش دهنده

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • سیستم پاشش حرارتی سوخت-اکسیژن سرعت بالا

  (HVOF)
 • ضخامت سنج فراصوت

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نشر جرقه (کوانتومتر)

  (SES)
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره لوله ای

 • محفظه جوشکاری

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )