آزمایشگاه آنالیز پیشرفته دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه خلیج فارس

   • دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

زمینه های تخصصی :

کروماتوگرافی سطح و تخلخل رئومتری سیال آنالیز آب اندازه نانو ذرات

نشانی آزمایشگاه :

بوشهر، بهمنی، خیابان شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده نفت گاز و پتروشیمی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر چند پارامتر

 • دستگاه اندازه گیر سایش

 • دستگاه اندازه گیر کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی استابینگر

 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه تعیین پتاسیل زتا

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه رئومتر

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه هضم مایکروویو