آزمایشگاه آنالیز پیشرفته دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه خلیج فارس

   • دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

زمینه های تخصصی :

کروماتوگرافی سطح و تخلخل رئومتری سیال آنالیز آب اندازه نانو ذرات

نشانی آزمایشگاه :

بوشهر، خیابان شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده نفت گاز و پتروشیمی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه اندازه گیر سایش

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD)
 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه اندازه گیری کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی استابینگر

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه تعیین پتاسیل زتا

 • دستگاه رئومتر

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش

  (VSM)
 • دستگاه هضم مایکروویو

 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • کوره لوله ای

 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )