مجموعه آزمایشکاه ها
سال تاسیس : ۱۳۹۱
  • غیر عضو
  • البرز کرج ,
  • مدیر آزمایشگاه : سید حسین موسوی
  • رابط آزمایشگاه : رضا آذربایجانی
  • تلفن : ۰۲۶۳۲۵۱۶۵۲۴
  • نمابر : ۰۲۱۴۳۸۵۸۴۱۹
  • http://www.topazgene.com
  • info@topazgene.com
زمینه های تخصصی : زیست فناوری و بیوانفورماتیک
نشانی آزمایشگاه : کرج ،میدان امام حسین (ع)،درب جنوب پردیس کشاورزی و منابع
نشانی دفتر : کرج ،میدان امام حسین (ع)،درب جنوب پردیس کشاورزی و منابع
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
  • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)