آزمایشگاه سایبرنتیک و مدلسازی سیستم های بیولوژیکی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال تاسیس : ۱۳۷۹

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   • دانشکده مهندسی پزشکی

زمینه های تخصصی :

اکثر فعالیت‌های انجام شده دراین آزمایشگاه بر روی مدلسازی و کنترل سیستم‌های شناختی و حرکتی متمرکز شده‌اند. به این ترتیب که با یک نگاه مهندسی به فرایندهای شناختی و حرکتی یک مدل محاسباتی از نحوه عملکرد از آنها پیشنهاد می گردد و از این مدل در کاربردهایی نظیر پیش بینی و کنترل استفاده می شود. برای مثال به کمک مدلهای پیشنهاد شده می توان تاثیر تغییر پارامترهای محیطی را برروی عملکرد شناختی و حرکتی انسان پیش بینی نمود. در این راستا در حال حاضر پروژه های مختلفی در مقطع ارشد و دکتری با موضوعاتی نظیر مدلسازی و کنترل حرکات در انسان، مدلسازی نحوه برنامه ریزی حرکتی و انتخاب مسیر در انسان، مدلسازی سیستم کنترل توجه در انسان و نقش آن در فرایندهای شناختی و حرکتی، مدل سازی اثر تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای بر مجموعه های نورونی، مدلسازی فرایند تصمیم¬گیری در انسان، مدلسازی نحوه اجرای چند تکلیف همزمان شناختی و حرکتی، و مدلسازی تولید گفتار در انسان اشاره نمود. در فرایند مدلسازی موارد ذکر شده اختلالات شناختی-حرکتی مختلفی نظیر پارکینسون، بیش فعالی/نارسایی توجه، اتیسم، و اختلالات یادگیری نیز مورد مطالعه قرار گرفته شده است.

نشانی آزمایشگاه :

خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه دوم، آزمایشگاه سایبرنتیک و مدلسازی سیستم های بیولوژیکی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه تحریک کننده الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه ای

  (tDCS)
 • دستگاه تحریک کننده الکتریکی جریان مستقیم و متناوب فراجمجمه ای

  (tDCS & tACS)