آزمایشگاه مکانیسم های عصبی-تعدیلی و رفتار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

سال تاسیس : ۱۳۸۱

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

reward pain addiction decision-making

نشانی آزمایشگاه :

تهران، بزرگراه چمران، خیابان اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگده بهداشت، مرکز تحقیقاتت علوم اعصاب

نشانی دفتر :

تهران، بزرگراه چمران، خیابان اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگده بهداشت، مرکز تحقیقاتت علوم اعصاب

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

  • ترازوی حساس

  • دستگاه جراحی استریوتاکسی

  • کشنده میکرو پیپت