آزمایشگاه شناسایی و آنالیز پلیمرها دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال تاسیس : ۱۳۷۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   • دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

زمینه های تخصصی :

خواص مکانیکی پلیمرها -شناسایی و آنالیز پلیمرها

نشانی آزمایشگاه :

تهران،خ حافظ،روبروی خ سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، طبقه دوم

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون مقاومت رویه چسب

 • دستگاه آنالیز حرارتی مکانیکی پویا

  (DMTA)
 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه سنجش نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )