مجموعه آزمایشگاه ها شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس

نشانی آزمایشگاه :

فارس،شیراز،شهرک بزرگ صنعتی شیراز،میدان صنعت،شهرک فناوری صنایع شیمیایی شیراز،کد پستی۷۱۵۸۱-۹۴۸۵۱

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون رفتار فازی

  (PVT)
 • دستگاه آزمون رفتار فازی

  (PVT)
 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه اسید زنی مغزه

 • دستگاه اسید زنی مغزه

 • دستگاه اندازه گیر کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیر کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیر کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی در فشار و دمای بالا

 • دستگاه اندازه گیر نفوذپذیری نسبی ناپایا

 • دستگاه اندازه گیر نفوذپذیری نسبی ناپایا

 • دستگاه اندازه گیری نسبت گاز به نفت

 • دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری مایع هسته

 • دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری مایع هسته

 • دستگاه برش دهنده مغزه

 • دستگاه برش دهنده مغزه

 • دستگاه تخلخل سنج

 • دستگاه تخلخل سنج

 • دستگاه تخلخل سنج

 • دستگاه تخلخل سنج

 • دستگاه تخلخل سنج

 • دستگاه سنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی

 • دستگاه سیلاب زنی مغزه

 • دستگاه سیلاب زنی مغزه

 • دستگاه سیلاب زنی مغزه

 • دستگاه سیلاب زنی میکروبی مغزه

 • دستگاه شستوشوگر هسته

 • دستگاه مجموعه دین استارک

 • دستگاه مغزه گیر

 • دستگاه نفوذسنج گاز

 • دستگاه نفوذسنج گاز

 • دستگاه نفوذسنج گاز