آزمایشگاه روان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

سال تاسیس : ۱۳۸۷
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • کرمان کرمان ,
 • مدیر آزمایشگاه : مسعود فضیلت پور
 • رابط آزمایشگاه : سمیه پوراحسان
 • تلفن : ۰۳۴۳۱۳۲۲۳۵۳
 • نمابر : ۰۳۴۳۳۲۵۷۳۷۴
 • psychology@uk.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه شهید باهنر کرمان

   • دانشکده ادبیات و علوم انسانی

زمینه های تخصصی :

روان سنجی مطالعات حوزه احساس مطالعات حوزه ادراک مطالعات حوزه توجه مطالعات حوزه حافظه

نشانی آزمایشگاه :

کرمان- انتهای بلوار 22 بهمن- دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی -بخش روان شناسی، کد پستی 76169-1411

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون سرعت نوشتن

 • دستگاه بازخورد زیستی

 • دستگاه تخمین سنج فاصله

 • دستگاه تخمین سنج وزنی

 • دستگاه تعارض نگار

 • دستگاه چینش گر سکه

 • دستگاه سنجشگر حافظه و سرعت

 • دستگاه کولیس ارزیابی احساس دونقطه ای

 • دستگاه ماز خودکار

 • دستگاه مترونوم

 • دستگاه هشدار دهنده شب ادراری