آزمایشگاه طیف نگاری مادون قرمز نزدیک(NIR) دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نشانی آزمایشگاه :

تهران- خ گارگر شمالی، دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ساختمان شماره 2، طبقه 7، آزمایشگاه 707

نشانی دفتر :

تهران- خ گارگر شمالی، دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ساختمان شماره 2، طبقه 7، آزمایشگاه 707

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • اسیلوسکوپ آنالوگ

 • اسیلوسکوپ دیجیتال

 • دستگاه سونوگرافی

 • مولد سیگنال