آزمایشگاه طیف نگاری مادون قرمز نزدیک(NIR) دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی

سازمان مرتبط :

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    • دانشگاه تهران

      • پردیس دانشکده های فنی

        • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نشانی آزمایشگاه :

تهران- خ گارگر شمالی، دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ساختمان شماره 2، طبقه 7، آزمایشگاه 707

نشانی دفتر :

تهران- خ گارگر شمالی، دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ساختمان شماره 2، طبقه 7، آزمایشگاه 707

حوزه فناوری مرتبط :