آزمایشگاه مطالعه صرع و الکتروفیزیولوژی سلولی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

سال تاسیس : ۱۳۷۸

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تربیت مدرس

   • دانشکده علوم پزشکی

زمینه های تخصصی :

ثبت پتانسیل های میدانی، ایجاد مدل های آزمایشگاهی صرع در حیوانات آزمایشگاهی انجام ثبت پتانسیل ها و جریان های مربوط به کل سلول

نشانی آزمایشگاه :

تهران، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، ساختمان شماره 3، طبقه اول،انتهای راهرو، آزمایشگاه مطالعه صرع

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • استریوتکسی

 • اسمومتر

 • برنده ارتعاشی

 • برنده ارتعاشی

 • تحریک کننده الکتریکی

 • دوربین مادون قرمز

 • سامانه ریز تزریقی

 • سیستم اکتساب اطلاعات

 • عایق محرک

 • کشنده میکرو پیپت

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)