آزمایشگاه مطالعه درد و الکتروفیزیولوژی سلولی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تربیت مدرس

   • دانشکده علوم پزشکی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، تهران،بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی شماره 1 (ساختمان جدید) طبقه 9گروه فیزیولوژی

نشانی دفتر :

تهران، تهران،بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی شماره 1 (ساختمان جدید) طبقه 9گروه فیزیولوژی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • اسیلوسکوپ

 • دستگاه استریوتکسی

 • دستگاه اسمومتر

 • دستگاه برش مقاطع نازک

 • دوربین مادون قرمز

 • میکروسکوپ استریو