آزمایشگاه نوروفیدبک و تحریک مغناطیسی مغز دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

سازمان مرتبط :

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    • دانشگاه تربیت مدرس

      • دانشکده علوم پزشکی

نشانی آزمایشگاه :

صندوق پستی14395-587تهران/ایران

نشانی دفتر :

صندوق پستی14395-587تهران/ایران

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

  • دستگاه تحریک کننده مغناطیسی فراجمجمه ای

    (TMS)
  • دستگاه نوروفیدبک