آزمایشگاه عصب شناختی پژوهشکده علوم شناختی

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • پژوهشکده علوم شناختی

زمینه های تخصصی :

زمینه تخصصی آزمایشگاه عصب شناختی، بررسی کارکردهای شناختی مغز انسان، ارزیابی توجه (Attention)، حافظه (Memory)، کارکردهای اجرایی (Executive Functions)، ادراک (Perception)، تکانشگری (Impulsivity)، پاسخ به محرکها و سنجش هوش با استفاده از دستگاه های ثبت سیگنال های الکتریکی مغز (ٍEEG)، طیف نگاری مادون قرمز عملکردی (fNIRS)، ردیاب چشمی (ٍEye tracking)، تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (TMS)، تحریک الکتریکی (tDCS) و نیز استفاده از آزمونهای نوروسایکولوژیک و همچنین ارزیابی بیماریهای خاص روانپزشکی و اختلالات رفتاری با استفاده از پرسشنامه­ های مربوطه می باشد.

نشانی آزمایشگاه :

: تهران، فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار پژوهشکده علوم شناختی، کد پستی: 1658344575

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه پتانسیل های مرتبط با رخداد

 • دستگاه تحریک کننده مغناطیسی فراجمجمه ای

  (TMS)
 • دستگاه ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام

  (EEG)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز نزدیک 

  (NIR )
 • سیستم رهگیر چشمی