آزمایشگاه رباتیک پیشرفته و سیستمهای هوشمند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نشانی آزمایشگاه :

:تهران، کارگر شمالی، بعد از جلال آل احمد، دانشکده فنی، دانشکده برق، ساختمان شماره 1، طبقه 2

نشانی دفتر :

تهران، کارگر شمالی، بعد از جلال آل احمد، دانشکده فنی، دانشکده برق، ساختمان شماره 1، طبقه 2

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه بازیهای شناختی

 • دستگاه خودرو اسباب بازی هوشمند

 • دستگاه ربات طوطی نما

 • دستگاه سیستم غربالگری اوتیسم