آزمایشگاه تکنولوژی عصبی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

سال تاسیس : ۱۳۸۸

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه اصفهان

   • دانشکده فنی و مهندسی

زمینه های تخصصی :

ابزارهای پوشیدنی ثبت سیگنال مغز واسط های مغز کامپیوتر ابزارهای کمک ارتباطی تحریک الکتریکی غیرتهاجمی مغز

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • اسیلوسکوپ

 • دستگاه تحلیلگر طیف

 • دستگاه ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام

  (EEG)
 • دستگاه ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام

  (EEG)
 • دستگاه ثبت کننده سیگنال

 • دستگاه سنجش اندوکتانس، ظرفیت و مقاومت الکتریکی

  (LCR Meter)
 • مولد تابع