آزمایشگاه دینامیک شبکه های عصبی قشر مغز مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

اپتوژنتیک، الکتروفیزولوژی، پچ کلمپ، سیستم بینایی، شبکه های عصبی، اینترنورونهای مهاری، سیستم کولینرژیک، سیستم سروتونرژیک

نشانی آزمایشگاه :

تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی،ساختمان شماره 2 دانشکده بهداشت، طبقه سوم، مرکز تحقیقات علوم اعصاب

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اسیلوسکوپ

 • دستگاه استریوتکسی

 • دستگاه تقویت کننده پچ کلمپ

 • دستگاه سامانه ریز تزریقی

 • دستگاه سیستم اکتساب اطلاعات

 • دستگاه لیزر اپتوژنتیک

 • دستگاه متصل کننده نوری

 • دستگاه مولد میدان الکتریکی پالسی

 • دستگاه نرم افزار تحریک و تست سیستم بینایی بر پایه متلب

 • دستگاه نرم افزار تحلیل سیگنالهای مغزی

 • دستگاه نرم افزار ثبت سیگنالهای مغزی