آزمایشگاه پردازش سیگنال‌های مغزی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه فردوسی مشهد

   • دانشکده فنی و مهندسی

نشانی آزمایشگاه :

خراسان رضوی، مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، آزمایشگاه پردازش سیگنال‌های مغزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام

  (EEG)
 • دستگاه ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام

  (EEG)
 • دستگاه ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام

  (EEG)