آزمایشگاه تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی مراکز تحقیقاتی

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

   • مراکز تحقیقاتی

    • مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، بیمارستان مرکز طبی کودکان، ساختمان شماره 3، طبقه 4

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • التراسانتریفیوژ

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور 

 • پمپ پریستالتیک

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه سایتوسپین

 • دستگاه ستون‌ کروماتوگرافی تعویض یونی 

 • دستگاه نفلومتری

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ استریو

 • هود لامینار