آزمایشگاه تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

   • مراکز تحقیقاتی

    • مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، بیمارستان مرکز طبی کودکان، ساختمان شماره 3، طبقه 4

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه التراسانتریفیوژ

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه پمپ پریستالتیک

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه سایتوسپین

 • دستگاه ستون‌ کروماتوگرافی تعویض یونی 

 • دستگاه شیکر ارلن اوربیتالی

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه نفلومتری

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه هود لامینار