آزمایشگاه تحقیقاتی محیط زیست، گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

زمینه های تخصصی :

تولید و استفاده از نانو جاذب ها استخراج و اندازه گیری ترکیبات موثره گیاهان دارویی سنتز نانو ذرات و کاربرد در فرآیندهای استخراج کمومتریکس و تحلیل داده ها

نشانی آزمایشگاه :

کردستان- سنندج- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، بلوار مرزبان، مجتمع دانشگاهی امام خمینی (ره) ،دانشکده علوم پایه

نشانی دفتر :

استان کردستان، سنندج، سه راه ادب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، حوزه معاونت پژوهش و فناوری، طبقه آخر، اداره آزمایشگاهها

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کوره لوله ای