مجموعه آزمایشگاه ها دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران

سال تاسیس : ۱۳۸۸

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه علم و صنعت ایران

   • دانشکده فیزیک

زمینه های تخصصی :

مواد دو بعدی لایه های نازک مشخصه یابی سطح سلول خورشیدی آلی نانولوله های کربنی

نشانی آزمایشگاه :

تهران ، میدان رسالت،خیابان هنگام ،خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران ، ساختمان شماره 1 دانشکده فیزیک، آزمایشگاه لایه های نازک

نشانی دفتر :

تهران ، میدان رسالت،خیابان هنگام ،خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران ، ساختمان شماره 1 دانشکده فیزیک، آزمایشگاه لایه های نازک

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش دو پرتویی

 • دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

 • دستگاه لایه نشانی تبخیر فیزیکی

  (PVD)
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )