مجموعه آزمایشگاه‌ها مرکز تحقیقات کاربردی دارویی مراکز تحقیقاتی

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

   • مراکز تحقیقاتی

    • مرکز تحقیقات کاربردی دارویی

زمینه های تخصصی :

تحقیقات کاربردی دارویی، زیست فناوری و سلول های بنیادی، گیاهان داروئی و طب سنتی و فناوری نانو

نشانی آزمایشگاه :

آذربایجان شرقی- تبریز ، خیابان دانشگاه ،مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • خشک کن انجمادی

 • خشک کن انجمادی

 • خوانشگر الایزا

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه برش مقاطع بسیار نازک

 • دستگاه تعیین پتاسیل زتا

 • دستگاه سنجش خودکار بیوشیمی

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • دستگاه همگن ساز

 • سلول انتقال نیمه خشک 

 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس