مجموعه آزمایشگاه‌ها مرکز تحقیقات کاربردی دارویی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

   • مراکز تحقیقاتی

    • مرکز تحقیقات کاربردی دارویی

زمینه های تخصصی :

تحقیقات کاربردی دارویی، زیست فناوری و سلول های بنیادی، گیاهان داروئی و طب سنتی و فناوری نانو

نشانی آزمایشگاه :

آذربایجان شرقی- تبریز ، خیابان دانشگاه ،مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه برش مقاطع بسیار نازک

 • دستگاه تعیین پتاسیل زتا

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه سلول انتقال نیمه خشک 

 • دستگاه سنجشگر خودکار

 • دستگاه سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس

 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه همگن ساز