آزمایشگاه سنجش اندازه شرکت سنجش اندازه ذرات پارس

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت سنجش اندازه ذرات پارس

زمینه های تخصصی :

اندازه گیری ابعاد ذرات نانو و میکرو ، تعیین دقیق بازه توزیع اندازه ذرات نانو و میکرو ، تعیین پایداری نسبی و مطلق مواد در سوسپانسیون ها ، تحلیل داده های آزمون های Particle Size Analyzer مبتنی بر Dynamic Light Scattering و Static Light Scattering ، --- انجام انواع آزمون PSA شامل DLS و SLS --- انجام آزمون پتانسیل زتا ( Zeta Potential ) توسط زتامتر --- خدمات تخصصی پراش پرتو ایکس شامل: 1- پراش پرتو ایکس 2- پراش پرتو ایکس نمونه های لایه نازک Thin film 3- پراش پرتو ایکس با زاویه پایین Low angle XRD 4- اندازه گیری تنش باقیمانده Residual stress 5- اندازه گیری بافت کریستالوگرافی Crystallographic texture --- برای اطلاعات بیشتر به وب سایت آزمایشگاه مراجعه فرمایید.

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان-خیابان علامه امینی شرقی کوچه شهدای سلمان فارسی(13) بن بست شهید سلیمانی پلاک 162کد پستی:8158945773

نشانی دفتر :

اصفهان-خیابان علامه امینی شرقی کوچه شهدای سلمان فارسی(13) بن بست شهید سلیمانی پلاک 162کد پستی:8158945773

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • حمام فراصوت

 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • سانتریفیوژ