آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه شیراز

زمینه های تخصصی :

حوزه فناوری نانو حوزه فناوری زیستی

نشانی آزمایشگاه :

استان فارس، شیراز، دانشگاه شیراز، میدان ارم، پردیس دانشگاه شیراز، بعد از میدان دوم، روبروی پردیس دانشکده علوم

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب فوق خالص ساز

 • دستگاه اسمومتر

 • دستگاه الکتروپوراتور

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروفورز دوبعدی

 • دستگاه بادسنج حرارتی

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES)
 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تله رسوب گیر BSNE اصلاح شده

  (RBSNE)
 • دستگاه تله رسوب گیر چرخان سیفونی

 • دستگاه تله رسوب گیر دو بار اصلاح شده ویلسون و کوک

  (RMWAC)
 • دستگاه تله رسوب گیر سیفونی

 • دستگاه تله رسوب گیر غبار ریزشی

  (MDCO)
 • دستگاه تله رسوب گیر غبار ریزشی بیگ اسپرینگ اختصاصی

  (EBSMDCO)
 • دستگاه تله رسوب گیر غبار ریزشی قابل حمل

  (PMDCO)
 • دستگاه تله رسوب گیر قابل حمل ویلسون و کوک

  (PWAC)
 • دستگاه تله رسوب گیر مواد خزشی با شکاف افقی

 • دستگاه تونل باد

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه رئومتر

 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات، وزن مولکولی و پتانسیل زتا

 • دستگاه سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر فرسایش بادی

 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس

 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی مادون قرمز نزدیک

  (Vis-NIR)
 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع سریع پروتئین

  (FPLC)
 • دستگاه کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه ماشین تراشکاری

 • دستگاه ماشین فرزکاری

 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه همگن ساز فراصوت