آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی
سال تاسیس : ۱۳۷۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه بیرجند

   • دانشکده علوم

    • گروه فیزیک

زمینه های تخصصی :

فناوری نانو، مواد مغناطیسی (نانوساختارها و آلیاژها)، مواد ذخیره کننده هیدروژن

نشانی آزمایشگاه :

استان خراسان جنوبی - بیرجند - انتهای بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم - گروه فیزیک - آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی - صندوق پستی 615/97175

نشانی دفتر :

استان خراسان جنوبی - بیرجند - انتهای بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم - گروه فیزیک - صندوق پستی 615/97175

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه تبخیر کننده در خلاء

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش

  (VSM)
 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )