آزمایشگاه مرکزی پردیس ماهشهر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   • پردیس ماهشهر

زمینه های تخصصی :

1 -نفت، گاز و پتروشیمی 2-آب، خاک و محیط زیست

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان- ماهشهر- ناحیه صنعتی- خیابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر کد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آب دیونیزه ساز

 • آب مقطرگیر

 • آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • آزمون ضربه

 • آنالیز وزن سنجی گرمایی/حرارتی مقایسه ای (تفاضلی)

  (TGA/DTA)
 • آون

 • اکسترودر تک پیچه

 • اکسترودر دو پیچه

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر کشش سطحی

 • اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • پلاستومتر

  (MFI )
 • ترازوی دیجیتال

 • رئومتر

 • سانتریفیوژ

 • سنجشگر نقطه نرمی و دمای خمش گرمایی

  (HDT/VICAT)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-VIS)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کوره الکتریکی

 • مخلوط کن داخلی

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • ناچ زن

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هضم مایکروویو