آزمایشگاه لایه نشانی به روش پرتو مولکولی( MBE) پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران

سازمان مرتبط :

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    • دانشگاه علم و صنعت ایران

      • پژوهشکده الکترونیک

نشانی آزمایشگاه :

میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده الکترونیک

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

  • دستگاه لایه نشانی به روش پرتو مولکولی

    (MBE)