آزمایشگاه آنالیز مواد غذایی و شیمیایی جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان غربی

سال تاسیس : ۱۳۸۴

سازمان مرتبط :

 • جهاد دانشگاهی

  • جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان غربی

نشانی آزمایشگاه :

استان آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر 5 جاده فرودگاه، مجتمع پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • انکوباتور تعیین اکسیژن بیولوژیکی

 • ترازوی حساس

 • دستگاه آزمون انعقاد

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه کدورت سنج

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی