آزمایشگاه آنالیز دستگاهی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   • دانشکده مهندسی شیمی

زمینه های تخصصی :

شیمیایی پتروشیمی نانو محیط زیست

نشانی آزمایشگاه :

دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی شیمی- طبقه اول

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • آون

 • انکوباتور شیکردار

 • پروب فراصوت

 • پلاریمتر 

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پلاروگراف

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه کدورت سنج

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی

 • نورسنج شعله‌ای