آزمایشگاه آب و بخار پژوهشگاه نیرو

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

آنالیز آب، سوخت و گاز

نشانی آزمایشگاه :

تهران – شهرک قدس(غرب) انتهای بلوار شهید دادمان – پژوهشگاه نیرو

نشانی دفتر :

تهران – شهرک قدس(غرب) انتهای بلوار شهید دادمان – پژوهشگاه نیرو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • آون

 • دستگاه آزمون خوردگی

 • دستگاه آزمون کف

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه چگالی‌سنج (آب‌سنج)

 • دستگاه چگالی‌سنج (آب‌سنج)

 • دستگاه سنجشگر کیفیت آب

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه غربال دانه بندی

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • کوره الکتریکی