آزمایشگاه تحقیق و پرورش موش های فاقد سیستم ایمنی سلولی (Nude Mice) دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۸۵
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : سعید امانپور
 • رابط آزمایشگاه : نرجس شرکت خامنه
 • تلفن : ۶۶۵۸۱۵۰۵
 • نمابر : ۶۶۵۸۱۵۳۳
 • http://tums.ac.ir
 • sherkatkhamene@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

زمینه های تخصصی :

تولید تجربی تومورها- مطالعات سلولی بنیادی- مهندسی بافت- مطالعات دارویی

نشانی دفتر :

میدان ولیعصر- انتهای بلوار کشاورز- مجتمع بیمارستانی امام خمینی

حوزه فناوری مرتبط :