تخفیف خدمات آزمایشگاه های شبکه راهبردی- پاییز 96
filereader.php?p1=thumbnail_88b6eb059303


== ::  طرح تخفیف ویژه پاییز 96 :: ==      60 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه UV-Vis 

50 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

* مرکز پژوهش متالورژی رازی 
50 درصد تخفیف برای خدمات آزمون های پلاریزاسیون

شرکت پایانه محیط پاک 
40 درصد تخفیف برای خدمات اندازه گیری فلزات سنگین و هیدروکربن های نفتی

شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان 
30 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

* آزمایشگاه های مرجع سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 
30 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های HPLC, FTIR, جذب اتمی، خدمات سختی سنجی و کوانتومتری

* شرکت حسگر مواد صبا 
30 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه BET

25 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

25 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

25 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های SEM و TEM

* شرکت افروز شیمی لارک 
25 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

* شرکت هورتاش آپادانا
25 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

* شرکت سینا آزمای بندر
25 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

* پژوهشکده پوشش های نانو ساختار دانشگاه پیام نور یزد 
20 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

20 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های پتانسیواستات و گالوانواستات، لایه نشانی به روش کندوپاش و سنجشگر پیل سوختی

شرکت آرین فن آزما
20 درصد تخفیف برای خدمات اندازه گیری فلزات سنگین، باقیمانده سموم، ترکیبات نفتی آلیفاتیک و آروماتیک در نمونه آب و خاک

15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

* آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

* شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد
15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

15 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های GC, PSA, IR, HPLC, LC-MS, ICP

شرکت هوشمند آرنا سورین
اعطای 000ر200 ریال شارژ رایگان در صورت دریافت خدمات پردازشی (خدمات پردازش موازی و محاسبات ابری)