تخفیف خدمات آزمایشگاه های شبکه راهبردی- زمستان 96

filereader.php?p1=thumbnail_88b6eb059303

 
 
== ::  طرح تخفیف ویژه زمستان 96 :: ==      
50 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

50 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه
 
* شرکت کنترل کیفی تستا 
50 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

* شرکت پایانه محیط پاک  
50 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های GC و AAS

شرکت حسگر مواد صبا 
50 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های FTIR و ICP-MS 
 
شرکت مقیاس همیشه ردیاب (مهندسی مهر)  
30 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های گردی سنجی، زبری سنجی و اتوکلیماتور
 
شرکت برنا کیان رستا 
25 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

شرکت دوام بنیان حامی ایرانیان 
25 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه
 
* آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه
25 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

20 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های GC-MS, GC-FID, HPLC
 
شرکت افروز شیمی لارک 
20 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

شرکت فناوری پویان 
20 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه BET
 
* پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
20 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه
 
* مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف
20 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه FE-SEM
 
شرکت نقش پراش صنعتی اصفهان
20 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه
 
* گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 
15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه
 
* شرکت کیفیت آزمای جنوب
15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

* آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

* شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد
15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

* شرکت کیمیای ناب تجزیه
15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

* شرکت آریا رستاک
15 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های SEM و TEM

* شرکت بیم گستر تابان
15 درصد تخفیف برای خدمات DSC-TGA-DTA

* آزمایشگاه تحقیقاتی نانو مواد معدنی دانشکده شیمی دانشگاه تهران
15 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه BET