تخفیف خدمات آزمایشگاه های شبکه راهبردی- بهار 97

filereader.php?p1=thumbnail_88b6eb059303

 
 
== ::  طرح تخفیف ویژه بهار 97 :: ==       

* شرکت افروز شیمی لارک

20 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت سینا آزمای بندر

20 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

 

* مجموعه آزمایشگاه های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

20 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد

15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت مقیاس همیشه ردیاب (مهندسی مهر)

15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و انرژی

50 درصد تخفیف برای خدمات اندازه گیری فلزات سنگین و آزمون های آب و فاضلاب

 

 * شرکت پایانه محیط پاک

40 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های کروماتوگراف گازی (GC)، طیف سنج جذب اتمی (AAS) و کوره الکتریکی

 

 * آزمایشگاه های مرجع سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

30 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های HPLC, AAS, FTIR, خشک کن پاششی، آزمون سختی سنجی، هضم کجلدال و آزمون های کشت میکروبی

 

  * موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

30 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های AFM, TMA, DMTA, Xenotest, DLS و دیلاتومتر

 

 * شرکت حسگر مواد صبا

30 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های ICP-MS, ICP, BET, FTIR

 

* شرکت کیفیت آزمای جنوب

20 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های GC-MS, UHPLC و FTIR 

  

* شرکت بیم گستر تابان

50 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های UV-VIS و FTIR 

 

* مرکز پژوهش متالورژی رازی

20 درصد تخفیف ویژه دانشجویان و اساتید برای خدمات دستگاه های XRD, XRF, TGA, SEM و آزمون پلاریزاسیون