تخفیف خدمات آزمایشگاه های شبکه راهبردی- تابستان 97

   filereader.php?p1=thumbnail_88b6eb059303

 

 

== ::  طرح تخفیف ویژه تابستان 97 :: ==       

* شرکت دوام بنیان حامی ایرانیان

25 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت سینا آزمای بندر

25 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت حسگر مواد صبا

30 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های ICP, ICP-MS, FTIR, BET

 

* مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس

30 درصد تخفیف برای خدمات اندازه گیری باقیمانده سموم، نیترات و فلزات سنگین

 

* آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

20 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت کیفیت آزمای جنوب

15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

 

* آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد

15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان

15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

 

* موسسه اندیشه برتر میران

15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

 

* موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

15 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های الکتروریسی، پردازشگر فراصوت و AAS, DSC, AFM

  

* مرکز پژوهش متالورژی رازی

20 درصد تخفیف ویژه دانشجویان و اساتید برای خدمات دستگاه های XRD, XRF, ICP, TGA, SEM و آزمون پلاریزاسیون