تخفیف خدمات آزمایشگاه های شبکه راهبردی- پاییز 97

   filereader.php?p1=thumbnail_88b6eb059303f74c75a022e5860ad7f7330.png&p2=links&p3=26&p4=1

 

 

== ::  طرح تخفیف ویژه پاییز 97 :: ==      

 

* شرکت کنترل کیفی تستا

50 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه


 * شرکت مقیاس همیشه ردیاب (مهندسی مهر)

30 درصد تخفیف برای خدمات اندازه گیری مختصات سه بعدی، سیستم اندازه گیری ویدیویی، اتوکلیماتور، آزمون زبری، سنجشگر گردی و آزمون سختی سنجی

 

* موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

30 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های DLS, DIL, AFM, TMA, DMTA

 

* شرکت سینا آزمای بندر

25 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت افروز شیمی لارک

25 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت آرتینه صنعت پرتو

20 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

 

* پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

20 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت نقش پراش صنعتی اصفهان

20 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت کیفیت آزمای جنوب

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت رایمون دانا دایان

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت شاخه زیتون لیان

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت مهندسین مشاور بینا آزمای سپاهان

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* موسسه اندیشه برتر میران

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت کیمیای ناب تجزیه

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت سنجش اندازه ذرات پارس

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت کاوشگران طبیعت پاک

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا

20 درصد تخفیف برای خدمات برش بافت و رنگ آمیزی، فلوسایتومتری،میکروسکوپ فلورسانس،اندازه گیری پتانسیل زتا، تعیین توالی اسید نوکلوئیک،PCR, RT-PCR

 

* شرکت حسگر مواد صبا

20 درصد تخفیف برای خدمات ICP-MS, ICP, FTIR, BET

 

* مرکز پژوهش متالورژی رازی

20 درصد تخفیف (برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی دارای گرنت خدمات) برای خدمات پلاریزاسیون، ICP, TGA, SEM, XRD و XRF

 

* مجموعه آزمایشگاه های متالورژی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف

20 درصد تخفیف برای خدمات سنجشگر کربن/ گوگرد و SEM

 

* شرکت فناوری پویان

30 درصد تخفیف برای خدمات BET

 

* پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

15 درصد تخفیف برای خدمات سامانه محاسباتی زیست شناسی, الکتروفورز, الکتروفورز دوبعدی, FTIR, GC, HPLC, RT-PCR