تخفیف خدمات آزمایشگاه های شبکه راهبردی- زمستان 97

 

== ::  طرح تخفیف ویژه زمستان 97 :: ==      

 

* شرکت پایانه محیط پاک

30 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت سینا آزمای بندر

25 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت افروز شیمی لارک

25 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت فناوری بن یاخته های رویان

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت کیفیت آزمای جنوب

15 درصد تخفیف برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی

20 درصد تخفیف ویژه دانشجویان و اعضای هیئت علمی برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* آزمایشگاه های مرجع سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

20 درصد تخفیف ویژه دانشجویان برای همه خدمات آزمایشگاه

 

* شرکت حسگر مواد صبا

50 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه BET و FTIR

 

* آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گلستان

30 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه های لایه نشانی

 

* مرکز پژوهش متالورژی رازی

20 درصد تخفیف ویژه دانشجویان و اعضای هیئت علمی برای خدمات دستگاه های Potentiostat & Galvanostat, XRD, XRF, SEM, TGA, ICP