شبکه‌های همکاری علم و فناوری به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد برای مدیریت توسعه فناوری و نوآوری در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. اگرچه دیدگاه‌های مختلفی در مورد مراحل ایجاد و رشد یک شبکه همکاری مطرح شده اما هنوز تئوری جامعی در این زمینه ارایه نشده است.


شبکه‌های همکاری علم و فناوری به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد برای مدیریت توسعه فناوری و نوآوری در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. اگرچه دیدگاه‌های مختلفی در مورد مراحل ایجاد و رشد یک شبکه همکاری مطرح شده اما هنوز تئوری جامعی در این زمینه ارایه نشده است. در این مقاله با استفاده از مفهوم مطرح شده برای «تکنولوژی اجتماعی» و با الهام از تئوری «چرخه عمر تکنولوژی» مدلی برای شکل‌گیری و تکامل شبکه‌های همکاری با عنوان «چرخه عمر شبکه‌های همکاری علم و فناوری» توسعه داده شده است. مزیت این مدل آن است که در عین سادگی و قابل فهم بودن تئوری‌های مختلفی آن را پشتیبانی می‌کند، همان چیزی که اغلب تقسیم بندی‌های مطرح شده در مورد فرایند ایجاد و تکامل شبکه‌های همکاری فاقد آن هستند. برای اینکه سازگاری مدل مطرح شده با شرایط واقعی هم مورد بررسی قرار گیرد، 7 شبکه همکاری علم و فناوری درایران مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا در قالب یک بررسی کیفی از ابزارهای مختلف تحقیق شامل تحلیل و بررسی مستندات، مصاحبه‌های باز با موسسان و مدیران شبکه‌های مورد مطالعه، استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که تمام شبکه‌های مورد مطالعه با مدل ارایه شده برای چرخه عمر شبکه‌های همکاری انطباق قابل قبولی دارند و این مدل قادر به توجیه شرایط واقعی شبکه‌های مورد مطالعه است.
برای دریافت فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code