این مقاله تلاشی است برای آشنایی هر چه بیش تر انواع مختلف فیلامان های مورد استفاده در دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی. همچنین در این مقاله به مقایسه تفاوت ها و موارد کاربرد آ نها پرداخته می شود.

با پیشرفت فناوری نانو در چند دهه اخیر، به میکروسکوپ الکترونی روبشی به عنوان ابزاری بسیار کارآمد توجه ویژه ای شده است. به همین دلیل، تحقیقات و تلاش های بسیاری برای بهبود نتایج به دست آمده و همچنین تسهیل در کار با دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی صورت گرفته است. یکی از اقدامات صورت گرفته، تغییر و تصحیح در منبع تولید الکترون ها است که با عنوان فیلامان شناخته می شود. فیلامان ها دارای انواع مختلفی هستند که استفاده از آن ها بستگی به نتایجی دارد که از نمونه مورد بررسی، انتظار می رود. این مقاله تلاشی است برای آشنایی هر چه بیش تر انواع مختلف فیلامان های مورد استفاده در دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی. همچنین در این مقاله به مقایسه تفاوت ها و موارد کاربرد آ نها پرداخته می شود.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code