کالیبراسیون را می توان یکی از اساس مترولوژی دانست، فرآیندی که در آن دقت و صحت عملکرد تجهیزات آزمایشگاهی صحه گذاری می‌شوند.

کالیبراسیون را می توان یکی از اساس مترولوژی دانست، فرآیندی که در آن دقت و صحت عملکرد تجهیزات آزمایشگاهی صحه گذاری می شوند. این فرآیند عبارت  است از مقایسه دستگاه اندازه گیری با یک نمونه استاندارد و تعیین میزان خطای آن ابزار و درصورت لزوم، تنظیم دستگاه در مقایسه با استانداردهای مربوطه و در نهایت افزایش دقت و صحت اندازه گیری.
در این مقاله به بررسی اجمالی روش کالیبراسیون دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری پرداخته می شود. ممکن است کاربر هنگام کار با TEM  نسبت به نتایج بدست آمده تردید داشته و یا اشکالی در نتایج مشاهده کند، آنگاه با استفاده از این روش‌های کالیبراسیون می‌تواند نسبت به عملکرد دستگاه اطمینان حاصل کند.
سه روش کالیبراسیون مختلف، یعنی کالیبراسیون بزرگنمایی، کالیبراسیون ثابت دوربین و کالیبراسیون چرخش تصویر/الگوی پراش در این مقاله بررسی می‌شود.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code